Eseménynaptár
Toplista
Bejelentkezés:
emlékezz:  
[ Tudnivalók | Regisztráció ]
•FŐOLDAL
MAGUNKRÓL
SZAKMAI SEGÉDLETEK
ESEMÉNYNAPTÁR
HÍRLEVÉL
ARCHÍVUM
KERESŐ
KAPCSOLAT
MÉDIAAJÁNLAT

Összes esemény
Jogosulatlan tervezés
Frissítve: 2010. november 05.
Ez a dokumentum eddig 134 látogatónak tetszett  
Kiss Sándor úrnak a Magyar Mérnöki Kamara elnökéhez eljuttatott, 2010. május 03-án kelt - a villamos fogyasztói csatlakozó berendezések jogosulatlan tervezésével kapcsolatos - beadványra az Elektrotechnikai Tagozat és az Energetikai Tagozat Villamosenergetikai Szakosztálya az alábbi választ fogalmazta meg.
Kiss Sándor villamosmérnök úr,
villamos tervező részére

A témával kapcsolatosan a mellékletben szereplő vonatkozó jogszabályok tanulmányozása alapján megállapítható, hogy a villamos fogyasztói csatlakozó berendezés (csatlakozó földkábelek) létesítéséhez szükséges dokumentáció vonatkozásában a jelenlegi szabályozás hiányos. A villamos fogyasztói csatlakozó berendezések nem tartoznak az építési engedély köteles létesítmények közé, ezért ezek létesítéséhez nem készül – nem szükséges – un. engedélyezési dokumentáció. Az építési engedélyhez nem kötött berendezések létesítésére ugyan van némi előírás, de arra, hogy ehhez milyen – és ki által készíthető - dokumentáció szükséges, már nincs vagy nem egyértelmű szabályozás.

A fentiek miatt jelenleg a villamos fogyasztói csatlakozó berendezések létesítésével kapcsolatos dokumentációk készítése vonatkozásában nem beszélhetünk jogosulatlan tervezésről.

A villamos fogyasztói csatlakozó berendezések és más olyan berendezések, amelyek létesítéséhez nem szükséges építési engedély vonatkozásában célszerűnek látjuk a meglévő hiányos szabályozás kiegészítését. A vonatkozó jogszabályok módosítása célszerű oly módon, hogy azáltal az érintett létesítményekre továbbra se legyen szükség építési engedélyre (ne okozzunk többletmunkát hatóságoknak, azaz másoknak), de a létesítésükhöz rögzíteni kell, hogy milyen dokumentáció szükséges.

Kun Gábor
Elnök
MMK Elektrotechnikai Tagozat

Gábor András
Elnök
MMK Energetikai Tagozat
Villamosenergetikai Szakosztály


Melléklet a válaszlevélhez

A villamos csatlakozó berendezés (csatlakozó földkábel) létesítésével kapcsolatos jogszabályok

2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról
(A törvényt az Országgyűlés a 2007. június 25-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2007. július 2.)

VET 3. § E törvény alkalmazásában
9. Elosztó hálózat: a villamos energia elosztására és a felhasználói csatlakozási pontra való eljuttatás céljára szolgáló vezetékrendszer – beleértve a tartószerkezeteket is –, a hozzá tartozó átalakító- és kapcsolóberendezésekkel együtt;

71. Villamosmű: az erőmű, az átviteli és az elosztó hálózat;
VET 69. § Az elosztók az engedélyesekkel és érdekképviseletük útján a felhasználókkal egyeztetve kidolgozzák az elosztó hálózat technikai működésére vonatkozó közös elosztói szabályzatot.

VET 70. § (1) A villamosenergia-ellátási szabályzatokat az ellátás biztonságának és minőségi követelményeinek, az egyenlő bánásmód, az átviteli és elosztó hálózathoz való szabad hozzáférés, valamint a legkisebb költség elvének figyelembevételével kell kidolgozni.

XIV. Fejezet
VILLAMOSENERGIA-IPARI ÉPÍTÉSÜGYI HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK

115. §
E törvény alkalmazásában építésügyi hatósági engedélyezési eljárások fajtái:
a) építési engedélyezési eljárás,
b) üzemeltetési engedélyezési eljárás,
c) használatbavételi engedélyezési eljárás,
d) fennmaradási engedélyezési eljárás,
e) megszüntetési eljárás.

116. § (1) A villamosmű, termelői vezeték, magánvezeték és a közvetlen vezeték építéséhez, üzemeltetéséhez, használatbavételéhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez az építésügyi hatóság (e fejezetben a továbbiakban: Hatóság) e törvényben előírt engedélye szükséges.
(2) A 115. §-ban meghatározott engedélyezési eljárásoknál a Hatóság külön jogszabályban meghatározott esetekben egyszerűsített engedélyezési eljárást folytathat le.
(3) Nem kell a Hatóság 115. §-ban meghatározott engedélyét kérni
a) az 50 kVA-nál nem nagyobb névleges teljesítőképességű kiserőmű építéséhez,
b) A 0,5 MW-nál nem nagyobb névleges teljesítőképességű kiserőmű építéséhez, ha az nem csatlakozik villamosműhöz,
c) a magánvezetékre, ha a teljes magánvezeték egy épületen belül helyezkedik el,
d) a csatlakozó berendezésre.

382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
a villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról

7. § Az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött villamosenergia-ipari építmény, építési tevékenység építőipari kivitelezési tevékenysége akkor folytatható, ha
a) az építésügyi jogszabályok, ideértve a helyi építési szabályzatot és a szabályozási tervet is,
b) az országos településrendezési és építési követelmények, és
c) más hatóság (védőterületi, biztonsági, közegészségügyi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, kulturális örökségvédelmi és természetvédelmi, a munkavédelmi stb.) előírásait megtartják.

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
az építőipari kivitelezési tevékenységről

IV. Fejezet
A KIVITELEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ

22. § (1) Építésügyi hatósági engedélyhez és bejelentéshez kötött építési tevékenység - a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - az 1. mellékletben meghatározott tartalmú és részletezettségű kivitelezési dokumentáció alapján végezhető. Műemlék esetén az örökségvédelmi hatóság örökségvédelmi érdekből egyedileg meghatározott tartalmú részlettervek készítését írhatja elő.
(5) Az építési vagy bejelentési dokumentáción és a költségvetési kiíráson túlmenően
c) épületvillamossági kivitelezési dokumentációt kell készíteni, ha 7 kW-nál nagyobb az építmény elektromos áram teljesítményfelvétele,

2. számú melléklet a 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelethez

Villamos hálózati csatlakozási és hálózathasználati szabályzat

Általános rendelkezések
(2) A 10. § (10) bekezdése szerint csatlakoztatni kívánt felhasználói berendezés, közvetlen vezeték, magánvezeték, összekötő berendezés, termelői vezeték tervezését, illetve kiépítését végző személy vagy társaság a bekapcsolás előtt köteles írásban nyilatkozatot adni a hálózati engedélyesnek arról, hogy a csatlakoztatni kívánt vezeték, berendezés, valamint a mérőhely kialakítása a jogszabályok és vonatkozó szabványok előírásainak, valamint a hálózati engedélyes által a rendszerhasználói igénybejelentésre adott tájékoztatóban meghatározott műszaki jellemzőknek megfelelően készült el. A hálózati engedélyes jogosult a műszaki jellemzőket a bekapcsolás előtt ellenőrizni, és ha azt állapítja meg, hogy nem felel meg a szabvány, a műszaki, a műszaki biztonsági, az érintésvédelmi előírásoknak, a bekapcsolást a hiba kijavításáig megtagadhatja. A bekapcsolás további részletszabályait az elosztói szabályzat és az üzletszabályzat tartalmazza.


8/2001. (III. 30.) GM rendelet

a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről (Az 58/2003. (IX. 23.) GKM rendelet 2. § (3) bekezdésének f) pontja alapján ahol e rendelet területi szerveket és azok illetékességét említ, ott az előbbi rendelet mellékletében meghatározott területi szervezeteket és illetékességüket kell érteni 2003. szeptember 23. napjától.)

1. § A rendelet hatálya kiterjed a villamos energia termelésről, szállításról és szolgáltatásról szóló 1994. évi XLVIII. törvény hatálya alá tartozó villamos energia termelő, szállító és szolgáltató villamosművekre.

2. § (1) E rendelet melléklete tartalmazza a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat).
(2) A villamosmű engedélyese a Szabályzatban foglaltak alapján köteles kialakítani a villamosművi műszaki-biztonsági követelmények teljesüléséhez szükséges további részletes szabályokat.

4.4. Tervezői jogosultság

4.4.1. A villamosművekre és berendezésekre vonatkozó villamos, építészeti műszaki és mérnöki műszaki tervezést csak az a magánszemély végezhet, aki a Magyar Mérnöki Kamara tervezői névjegyzékében az erre vonatkozó szakirányú jogosultsággal rendelkezik.

4.4.2. Jogi személy körben a 4.4.1. pont szerinti tervezési tevékenységre akkor jogosult, ha alapító okirata szerinti tevékenységi körben ezen tervezési tevékenység szerepel, és a tervezői feladat ellátására a Magyar Mérnöki Kamara tervezői névjegyzékébe erre vonatkozó szakirányú jogosultsággal bejegyzett taggal vagy alkalmazottal rendelkezik.

5.1.1 Tervezés

5.1.1.1. Általános követelmény
A villamosművekre és berendezéseire vonatkozó terveket a törvényi, jogszabályi, a létesítést engedélyező, a műszaki-biztonságra vonatkozó hatósági [erőművek létesítésénél: a Magyar Energia Hivatal (MEH), az Országos Atomerőmű Hivatal Nukleáris Biztonsági Igazgatósága (OAH.NBI) és az építésügyi; a hálózati létesítményeknél: az építésügyi és vezetékjogi], továbbá a létesítéshez hozzájáruló szakhatósági előírásokkal, a megalapozott műszaki követelményekkel, továbbá a szerződő felek által a szerződésbe foglalt közzétett nemzeti szabványokkal és egyéb előírásokkal összhangban kell elkészíteni. A terveknek biztosítaniuk kell munka-, tűz- és vagyon-, valamint a környezetvédelem feltételeinek megvalósíthatóságát.
A tervdokumentációnak – egyebek között – tartalmaznia kell:
– a felhasznált berendezésekre, villamos szerkezetekre vonatkozó dokumentumokat, vagy azokra való pontos hivatkozást,
– a kivitelezés folyamán végrehajtandó vizsgálatokra és ellenőrzésekre vonatkozó tervezői előírást.
A villamos művekre és berendezésekre vonatkozó terveket csak a 4.4. pontban meghatározott jogosultsággal rendelkező személyek és gazdálkodó szervezetek készíthetnek.

Ez a dokumentum eddig 134 látogatónak tetszett  
[ Nyomtatható változat ]

A fórumban megjelent hozzászólások nem tükrözik az e-villamos.hu portál szerkesztőségének véleményét.
Bajai lajos2010. november 13 - 20:59:08
A fogyasztói csatlakozó berendezések jogosulatlan tervezése.
Azon kevés mérnökök közé tartozom, akit tanulmányai során meggyőztek arról, hogy a jogtudomány logikus, bonyolult és széptudomány.
Sajnos azonban azok között, akik ezt a széptudományt művelik sok a szerény képességű,
és az is aki visszaél ismereteivel, vagy csak a régi rend axiómáiból kiindulva gyakorolják szakmájukat.
Örömmel olvastam a cikket, mert Kun Gábor és Gábor András elnök urak által jegyzett határozatból a joggyakorlás pozitív példája volt kiolvasható.
Az aktuális jogszabályok elemzése alapján hozott döntésük virtuóz szellemi munka volt, mert megtalálták a jogszabályok őserdejében a lényeget. Helyesen döntöttek.
Jól látják, hogy módosításokra, kiegészítésekre, lényegre törőbb joggyakorlatra volna szükség.
Ez a példa is azt mutatja, hogy a jogalkotásban skizofrén állapotok uralkodnak, mert az elmúlt időszakban szocializálódott joggyakorlók még nem álltak át az új követelmények által diktált
joggyakorlatra. A Legfelső Bíróság Elnöke, Baka Elnök Úr, nyugati tapasztalataimból kiindulva, nem véletlenül szorgalmazza, hogy a Jogászok is folyamatosan tanuljanak, képezzék magukat, hogy az új rendszerben, az új követelményeknek jobban megfeleljenek.
Mérnökként a vitatott téma megítélését az alábbiak szerint vezetem le. Érveim gyakorlatom során sok esetben méltányolták az illetékesek.
Ha egy Fogyasztó egy adott objektum részére, villamos energiát igényel, megtervezteti a hálózatát, kiszámíttatja annak paramétereit és a szolgáltatótól a hálózatra történő csatlakozást
megrendeli. Tervezője, az ügyben első számú szövetségesének feladata, hogy a tervezett hálózaton túl, a peremfeltételeket is tisztázza és azokat, műszaki nyelven rögzítse. Például a csatlakozó berendezések lehetséges formáira is javaslatot tegyen! Teljesen mindegy, hogy a fentiekről készült dokumentumot tervnek, engedély tervnek nevezem, az a lényeg, hogy az minden olyan tényezőt tartalmazzon, ami a cél érdekében a szolgáltatóval folytatott tárgyaláson lényegesek, hiszen ezek alapján tisztázható, hogy a megrendelő igénye milyen minőségben, milyen áron és milyen műszaki paraméterekkel, milyen határidőre teljesíthető.
A tervező ezt a feladatát csak akkor teljesítheti megfelelően, ha ismeri a megrendelő igényeit, a szolgáltató ajánlásait, ha rendszerben tud gondolkozni. Tehát ismernie kell esetünkben a csatlakozó berendezésekkel szembeni előírásokat és a szolgáltatók kapcsolatos ajánlásait, típusterveit is. Ezért aztán értelmüket vesztik a tervezési fázisokra kiírt rész jogosultságok. mert a tervező csak a teljes rendszer ismeretében tud a célnak hatékonyan megfelelni.
A Szolgáltató elsődleges érdeke a villamos energia eladása és a hálózatok minél gazdaságosabb üzemeltetése. Komoly műhelymunka folyik a hálózatok jó működtetése érdekében. Szabályzataik precízek és mindenre kiterjedők. Fellelhetők azonban ezekben a szabályzatokban, az üzleti gyakorlatukban hiba és itt-ott elítélendő üzleti tevékenység is.
pl.: az új a csatlakozó berendezések típusai. a kivitelezése nem felel meg a kor
elvárásainak, sőt kárt is okoznak, nem esztétikusak. Jelenlétük károsan hat a környezetre.
A Fogyasztó, a Szolgáltató,a Tervező viszonya ma Európában polgárjogi jogviszony.
Ami azt is jelenti, hogy a Szolgáltatónak nincs közhatalmi funkciója. Nem erőltetheti minden áron a Fogyasztóra a drága és korszerűtlen anyagait, megoldásait!
A polgári törvénykönyv fontos kitétele a felek közötti együttműködés kötelezettsége.
Ez a felállás többszörös biztosítékot jelenthet a cél elérése szempontjából. Ez azt is jelenti, hogy nincs értelme forszírozni, a közhatalmi funkció érvényesülését erősítő rész jogosítványok kiadását, pl. a csatlakozó berendezések tervezésére jogosító engedélyeket.

- 2 -

A jogalkotás gyakorlatában talán a szabályozandó folyamatok ismeretében, fontos volna alkalmazni az értékelemzés eszközeit., a mit, miért, mennyiért kérdések megválaszolását.
A jogszabály magyarázata, szükségességének indoklása nem nélkülözhető.
Kevesebb jogszabályra, korlátra volna szükség az alkotói kiteljesülés érdekében!
Kevesebb jogszabályra és gyakoribb ellenőrzésre volna indokolt.
Minden jogszabály annyit ér amennyi a cél érdekében realizálható. Belőle. Ez azonban már egy másik fejezet.

Szeged, 2010. november 12.

Bajai Lajos
Okl. villamosmérnök
Okl, gépipari gazdasági mérnök


Ezzel a hozzászólással 0 olvasó ért egyet.
(Az egyetértéshez be kell jelentkezni)
Hozzászólok a cikkhez:

Név:
- regisztrálok
Jelszó:


maradjak bejelentkezve
emlékezzen rám (cookie-használat!)

Szöveg (html kódok nem engedélyezettek):

(Még karaktert írhat)

Az elektromobilitás záloga a megfelelő töltőhálózat kiépítése
2017-11-22 22:39:37,

professzoremeritus: Feltételezem nem gondolják komolyan, hogy nagyon rövid időn belül nem lesz legalább azonos, de ismerve [...]
Megjelent az "Elektromosipari szakemberek kézikönyve"
2017-10-31 23:58:54,

Sz.L.Erika: Tisztelt Kolléga! Az "Épületvillamosság " könyvet az ÉTK-nál lehet megvenni. Részletek megkérdezhetők:Ziffer [...]
Egyetlen fix dolog van, a változás - interjú Kun Gáborral, az Elektrotechnikai Tagozat elnökével
2017-08-14 13:39:19,

Szilágyi Miklós: Horváth Gábor hozzászólására reagálnék: kérem figyelmesen olvassa el a hozzászólásomat, ugyanis én nem [...]
Világítástechnikai szakmérnök szakirányú továbbképzés
(2017. augusztus 16.)
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszéke világítástechnikai szakmérnöki szakon történő másoddiplomás képzést indít. A képzés célja az épített környezet korszerű és energiahatékony világítástechnikai ismereteinek átadása. A képzésre egy félévben maximum 60 személy jelentkezését a jelentkezés sorrendjében fogadják el.
Tovább
A BIM egyre nagyobb teret hódít – Felhasználók véleményét kérdezik
(2017. augusztus 16.)
A Lechner Tudásközpont dolgozik a BIM rendszerekkel összefüggő kérdésekkel és erre vonatkozó átfogó felmérést tett közzé a napokban.
Tovább
Búcsúzunk Éhn Józseftől
(2017. augusztus 14.)
Életének 75. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt Éhn József okleveles építőmérnök. Családja és szerettei mellett mély fájdalommal búcsúznak tőle barátai, pályatársai és mérnök kollégái.
Tovább
Lassan teltházas a Construma kiállításcsokor
(2017. február 22.)
A jelentkezési határidő január közepén járt le, és a kiállítás csokor szinte minden eleme teltházas. Ez azt jelenti, hogy nagyon színvonalas kiállításra számíthatnak a látogatók április 5-9. között a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban.
Tovább
Energiatakarékos megoldások Budapest legzöldebb irodaházában
(2016. december 09.)
Mitől lehet intelligens egy iroda? Miként hasznosítható a munkahelyen a napenergia vagy az esővíz? Többek között ezekre a kérdésekre ad választ Budapest új irodaépülete, a Nordic Light, amely jelenleg az egyik legmodernebb és leghatékonyabb irodaháznak számít az országban.
Tovább
LpS 2016 – A világítástechnikai innovációk, trendek és technológiák nemzetközi szimpóziuma
(2016. szeptember 08.)
Magyar vonatkozása és előadója is lesz a Symposiumnak. Szabó Ferenc, a Pannon Egyetem tanára szeptember 21-én délután tart előadást a „Spektrálisan-hangolható LED és OLED világítás” workshop keretében „Kihívások és megoldások a LED-es múzeumvilágítás területén” címmel.
Tovább
63. Vándorgyűlés - Innováció és trendek az elektrotechnikában
(2016. szeptember 07.)
2016. szeptember 14-16. között 63. alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Vándorgyűlés Konferencia és Kiállítás nevű rendezvénye.
Tovább
InfoShow - országos szakmai kiállítás- és konferenciasorozat 2016-17-ben is!
(2016. szeptember 07.)
Trendek és új lehetőségek az elektrotechnikában és a kapcsolódó előírásokban" címmel, aktuális témákkal folytatódik az InfoShow, immáron 9 helyszínen.
Tovább
Az építőipar és otthonteremtés hazai csúcsrendezvénye: CONSTRUMA
(2016. március 09.)
Április 6-10. között ismét megnyitja kapuit az építőipar legnagyobb hazai eseménye, a CONSTRUMA. A kiállítási csokor kihagyhatatlan fóruma a szakmai érdeklődőknek, amely a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően 2016-ban már az otthonteremtés teljes spektrumát lefedi.
Tovább
Kiváló magyar beszállítók az E.ON-nál
(2016. február 29.)
A E.ON 2009 óta minden évben díjazza a legjobb minőségű szolgáltatást nyújtó beszállítóit.
Tovább
MEKH bírságok lejárt hitelességű fogyasztásmérők miatt
(2015. szeptember 10.)
Hhárom elosztótársaságot bírságolt meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) lejárt hitelességű mérőórák miatt.
Tovább
Hobbim az elektrotechnika - eredmények
(2015. szeptember 08.)
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület több éve hirdeti meg és bonyolítja le sikeresen „Hobbim az Elektrotechnika” pályázatot.
Tovább
Kiemelkedő villamosenergia-fogyasztás
(2015. szeptember 07.)
A MAVIR kiemelkedő villamosenergia-fogyasztást mért az idei, hosszan elhúzódó kánikulában: június-augusztusban 10 744,4 gigawattóra volt az ország fogyasztása.
Tovább
A világ első gázzal szigetelt kapcsolóberendezése
(2015. augusztus 27.)
Jelentős áttörést értek el a gázszigetelésű kapcsolóberendezések technológiai fejlesztése terén azáltal, hogy üzembe helyezték a világ első olyan nagy- és középfeszültségű gázszigetelésű (GIS) kapcsolóberendezés egységeit.
Tovább
Folytatódik a közbeszerzési szabályozás előkészítése
(2015. július 01.)
A Parlament előtti tárgyalás szakaszában van a közbeszerzési törvény, ezért időszerűvé vált a végrehajtára szolgáló jogszabályok előkészítése is.
Tovább
Elektrotechnikai tematikus séták
(2015. június 26.)
Több mint 60 érdeklődő vett részt a Múzeumok Éjszakája alkalmából szervezett tematikus sétákon.
Tovább
Világítástechnikai szakmérnök képzés indul ősztöl
(2015. május 26.)
Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karának Mikroelektronikai és Technológia Intézete 2015 szeptemberétől világítástechnikai szakmérnök képzést indít.
Tovább
Együttműködik a MEKH és az MMK
(2015. május 14.)
Együttműködési megállapodást írt alá dr. Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal és Barsiné Pataky Etelka, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke.
Tovább
Óriás transzformátort gyártott az ABB a MAVIR-nak
(2015. április 14.)
Az ABB 2014 szeptemberében egy 500 MVA-es, 3-fázisú auto-transzformátor leszállítására kapott megbízást a hazai villamos energia átviteli-rendszerirányító MAVIR Zrt-től. A transzformátort, ami a mai napon érkezett a MAVIR martonvásári alállomására az ABB a lengyelországi Lódzból speciális szállítójárművekkel szállította hazánkba.
Tovább
Föld órája: 172 ország fényei hunytak ki
(2015. április 01.)
Minden eddiginél több ország csatlakozott idén a Föld órájához: a Természetvédelmi Világalap (WWF) által meghirdetett kampány során a világ 1400 ikonikus pontján hunytak ki a fények.
Tovább
Teljes hírarchívum
© Minden Jog Fenntartva.