Eseménynaptár
Toplista
Bejelentkezés:
emlékezz:  
[ Tudnivalók | Regisztráció ]
•FŐOLDAL
MAGUNKRÓL
SZAKMAI SEGÉDLETEK
ESEMÉNYNAPTÁR
HÍRLEVÉL
ARCHÍVUM
KERESŐ
KAPCSOLAT
MÉDIAAJÁNLAT

Összes esemény
Miként segíthetnénk a hazai tervezőmérnök képzésen? A VITERA
Frissítve: 2011. március 23.
Szerző: Dely Kornél okl. villamosmérnök, MMK Elektrotechnikai Tagozat [ e-mail ]
Ez a dokumentum eddig 103 látogatónak tetszett  
A szakember-utánpótlás állapotán javíthatna, ha egy okosan megfogalmazott tervező-szakmai propagandával fordulnánk a fiatal villamosmérnök jelöltek felé, és azzal szólítanánk meg a felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatókat. A legcélravezetőbbnek egy olyan oktatási törzsanyag megírása látszik, amelyben a villamos tervezési tevékenység rendszerezett formában, közérthetően van összefoglalva. A kérdésre jó választ adhat a most születő VITERA.

A Mérnök Újság márciusi számában megjelent cikk alapján.

Napjainkban a felsőfokú végzettséggel rendelkező villamos szakemberek tervezői gyakorlatának megszerzését nehézzé teszi, hogy szinte teljesen megszűntek a nagy létszámmal dolgozó tervezőirodák. Mindegyikükre az volt a jellemző, hogy kellő szakmai tudású és gyakorlatú tervezői kollektívákkal rendelkeztek, amelyek a pályakezdő, felsőfokú végzettségű szakemberek számára széles lehetőséget, elegendő időt és segítséget adtak a tervezési ismeretek fokozatos elsajátítására. Az ilyen szellemi műhelyek egyfajta oktatási feladatot is elláttak a munkavégzés mellett, azonban megszűnésükkel elveszett a kezdő tervezőpalánták legfontosabb betanulási lehetősége. Ezért aztán sajnálattal állapíthatjuk meg, hogy általában a tervezőmérnökök, és ezen belül a villamos tervezőmérnökök szervezett formában történő képzése jelenleg megoldatlan. Azon tervezőmérnökök számára, akik már tagjai a Magyar Mérnöki Kamarának, és rendelkeznek tervezői jogosultsággal, bizony léteznek különféle továbbképzési formák, de az idáig elvezető út nehéz, és nagyon göröngyös. Egyúttal az is igaz, hogy hiányzik a hazai felsőoktatási képzésből az a fajta tananyag, melynek segítségével a hallgatók megismerhetnék a villamos tervezéssel kapcsolatos átfogó ismereteket.

A bölcs latin mondás így szól: „Tempora mutantur et nos mutamur in illis” (változnak az idők, és velük változunk mi is). Az elmúlt huszonöt év radikálisan alakította át a hazai tervezőtársadalom helyzetét. Véleményem szerint a mérnökök számára nincsen más út, mint hogy meg kell érteniük a világ őket érintő változásait, és szükség esetén meg kell újulniuk. A villamos tervezőmérnökök közössége csak úgy lehet eredményes a kihívások elleni harcban, ha a jelenlegi körülmények kielemzése után átgondolják a tervezővilágban elfoglalt helyzetüket, a szakember utánpótlásuk kilátásait, a szakmai megbecsültségüket, és ezekre képesek megfogalmazni eredményes válaszokat. Egymáshoz kapcsolódó bonyolult dolgokról van szó, amiken elemenkénti változtatások révén javíthatunk. Közülük most egyet szeretnék kiemelni.

A szakember utánpótlás állapotán javíthatna, és hátrányait orvosolhatná, ha egy okosan megfogalmazott tervező-szakmai propagandával fordulnánk a fiatal villamosmérnök jelöltek felé, és azzal szólítanánk meg a felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatókat. Amennyiben megismernék, hogy mi fán terem a villamos tervezés, könnyebben kaphatnának kedvet hozzá. A legcélravezetőbbnek egy olyan oktatási törzsanyag megírása látszik, amelyben a villamos tervezési tevékenység rendszerezett formában és közérthetően van összefoglalva. Ennek összeállítására a gyakorló tervezőmérnökök a legalkalmasabbak, akik pályafutásuk során bőséges tapasztalatokat szereztek.

Az első lépcsőfokok

Az erősáramú tervezés tanítását segítő felsőfokú oktatási törzsanyag egyfajta – gyakorlati ismerteket és tervezéselméletet koherens keretben tárgyaló – elméleti munka, amelynek elnevezése Villamos Tervezési Alapismeretek, rövidített formában VITERA. Miután a műszaki képzést folytató egyetemeken a tananyagok összetétele az ottani képzési irányok alapján állt össze, a VITERA szerkezeti felépítése és tantárgyi tartalma az egyes oktatási helyekre külön-külön kell, hogy harmonizáljon. Alapvető szempont még az is, hogy tartalmát, nehézségi fokát és szakmai nívóját tekintve mindkét képzési szinthez (BSC, MSC) illeszkedő munkák készüljenek el. Természetesen első lépcsőfok a BSC képzésű anyag megírása. Az eredményes bevezetés érdekében szükség volt arra, hogy az ötlet felkeltse valamelyik egyetem érdeklődését, továbbá a kidolgozáshoz legyenek szerzőtársak is. Elmondhatjuk, hogy mindkét feltétel sikeresen teljesült.

A törzsanyag megírását kezdetektől segítette Kun Gábor, az MMK Elektrotechnikai Tagozat elnöke. Az ő pártolói támogatása mellett állt össze a tagozati kollégák ötfős csoportjából egy szerzői közösség, melynek fejezetíró résztvevői: Ambró Péter, Darvas István, Kőhegyi László, Rajkai Ferenc, valamint jómagam, Dely Kornél. Ezen kívül a téma összefogásával, valamint szerkesztésével kapcsolatos tennivalókat is rám bízták. Mostanra elkészültünk az összes fejezet írásával, és a szerkesztést követően lektoráltatjuk a munkát, amely a befogadó intézményre utalva, a VITERA-KEN (Kandó Energiaképzés) elnevezést kapta. Tavasszal átnyújtjuk az anyagot az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karának, hogy az oktatási programjába bevezesse. Előzetes tervek szerint a hallgatók az őszi félévben fognak találkozni a tananyaggal. (A törzsanyag elkészítése során a MAVIR Zrt. támogatta a szerzők munkáját, amelyet ezúton is szeretnénk megköszönni.)

Fundamentális és karakteres

Az Óbudai Egyetem, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Villamosenergia Szakos képzéséhez kidolgozott, BSC szintű, az utolsó félévben heti két órán tanítható oktatási törzsanyagból már lehet előadást tartani, illetve további munkával az egyetemi jegyzet is megírható. A törzsanyag-vázlat kidolgozása előtt alaposan áttanulmányoztuk az oktatási intézmény tantervét, a tantárgyak tartalmát, összetételét és mélységét, majd pedig egy ahhoz illeszkedő koncepciót fogalmaztunk meg.

Az oktatási törzsanyag részben az általános, vagyis fundamentális tervezői tevékenységeket és tennivalókat tárgyalja ki, részben pedig a különféle karakteres tartalmú szakmai feladatokkal foglakozik. Az egyes szakterületeken (villamos, építész, épületgépész, stb.) dolgozó tervezők fundamentális tevékenységei nagyon sok hasonlóságot mutatnak, miközben munkájuk szakmai tartalma más és más. A pályázatírás, ajánlatadás, szerződéskötés, titoktartás és a többi ilyen jellegű tervezői feladat egyformán ismerős bármely szakági tervező számára, mint ahogy a helyes magyarsággal, világosan megfogalmazott műszaki leírás készítése is. Ezeket a fejezeteket tehát nem csak a villamos tervezők számára ajánljuk, hanem egyéb szaktervezőknek is. A karakteres, szakmailag részletező, és különböző tartalmú fejezetekben igyekeztünk összefoglalni a villamos tervezők speciális tennivalóit. Természetesen ez már teljesen egyedi, és csak az elektromos kollégák területe.

A VITERA-KEN törzsanyag felépítése az írás közben forrta ki magát véglegesen, tizenhat fejezetre oszlik, amely huszonnyolc tanóra terjedelmű: az általános tervezés elmélettel nyolc órában nyolc fejezet foglalkozik, a karakteres részeket is nyolc fejezet tárgyalja, összesen tizenhat órán keresztül, és az utolsó négy órában egy-két érdekesebb nagyberuházás villamos tervét mutatjuk be, a fontosabb szakmai részek kiemelésével. A fejezetek kidolgozásának alapvető koncepciója az volt, hogy mi nem ismertetjük, illetve nem magyarázzuk el a szakmai elmélethez tartozó kérdéseket, mert az kizárólag az egyetemi képzés kompetenciájába tartozik. Megtanultnak tekintjük az összes elméleti anyagot, amikből a képzés során az egyetemi hallgatók levizsgáztak. A fejezetek kizárólag a tervezéselméleti és gyakorlati alkalmazásokat mutatják be, többféle helyzetben és megközelítésben. A törzsanyag elektromos szakterülete igen nagy, de nem teljes körű, mert csak az épületek és építmények erősáramú villamos tervezésére terjed ki, beleértve a kis-, és középfeszültségű csatlakozó vezetékek létesítését is. Sem a nagyfeszültségű rendszerek, sem az energiatermelés, illetve az elosztási hálózatok tervezése nem részei az anyagnak.

A fejezetek felépítése, részletezése egy átfogó és koherens szemléletet szeretne kifejezni. A témák kiválasztása, kidolgozása egyrészt visszatükrözi a szerzők tervezés-szakmai szemléletét, másrészt szem előtt kellett tartanunk azt is, hogy a villamos tervezés rendkívül szerteágazó területének teljes körű összefoglalása meghaladná lehetőségeinket és a megbízatásunk keretét. A VITERA-KEN fejezeteiben a kézirat lezárásának időpontjában hatályos jogszabályok, rendeletek, szabványok és szakhatóság elnevezések szerepelnek, melyeket az idők során történő változások miatt mindig aktualizálni kell.

A VITERA típusú oktatás elterjedésének lehetőségei

A VITERA-KEN írásának távlati célja az, hogy a hazai felsőfokú villamos szakirányú képzést folytató egyetemek kedvet kapjanak a törzsanyag bevezetésére. Budapesten az Óbudai Egyetem, és a BMGE képez erősáramú automatizálás végzettségű villamosmérnököket, a vidéki egyetemek közül pedig Debrecenben, Győrött, Miskolcon, Pécsett, Veszprémben folyik ilyen tanítás. A Kandóéhoz hasonló villamosenergia szakképzés csak Debrecenben és Pécsett található. Nagy örömünkre szolgál, hogy az előzetes tájékoztatónk eddig két egyetem érdeklődését keltette fel, és várják a végleges VITERA-KEN megjelenését. Amennyiben például Debrecenben a villamosenergia tervezés-tanítás bevezetése mellett döntenének, akkor a VITERA-DEN elnevezésű, BSC szintű törzsanyag változatot szívesen elkészítenénk.

Az erősáramú automatizálási képzéssel foglalkozó szakok villamosmérnök hallgatói számára hasonló fundamentális tartalmú, de másféle karakteres ismereteket bemutató oktatási törzsanyagot lehetne megírni. Ha az automatizálási törzsanyag tanítása igényként lépne fel valamelyik egyetemen, akkor megjelenhetne az oktatásban ez a fajta – VITERA-AUT elnevezésű – villamos tervezői képzés.

A másféle szakterületű (építész, vegyész, épületgépész, stb.) egyetemeken is alkalmazhatónak gondoljuk a fent vázolt koncepciójú oktatási törzsanyagot, speciálisan felépített tartalommal.

Reményünk szerint, a VITERA-KEN anyagára épülő képzés bevezetését követőn még többen fognak érdeklődni az erősáramú tervezési szakma iránt, mint a korábbi években, továbbá abban is bízunk, hogy a fiatal villamos tervezők számára is hasznos szakmai anyagot sikerült kidolgoznunk.

Ez a dokumentum eddig 103 látogatónak tetszett  
[ Nyomtatható változat ]

A fórumban megjelent hozzászólások nem tükrözik az e-villamos.hu portál szerkesztőségének véleményét.
Még nem érkezett hozzászólás
Hozzászólok a cikkhez:

Név:
- regisztrálok
Jelszó:


maradjak bejelentkezve
emlékezzen rám (cookie-használat!)

Szöveg (html kódok nem engedélyezettek):

(Még karaktert írhat)

Megjelent az "Elektromosipari szakemberek kézikönyve"
2017-10-31 23:58:54,

Sz.L.Erika: Tisztelt Kolléga! Az "Épületvillamosság " könyvet az ÉTK-nál lehet megvenni. Részletek megkérdezhetők:Ziffer [...]
Egyetlen fix dolog van, a változás - interjú Kun Gáborral, az Elektrotechnikai Tagozat elnökével
2017-08-14 13:39:19,

Szilágyi Miklós: Horváth Gábor hozzászólására reagálnék: kérem figyelmesen olvassa el a hozzászólásomat, ugyanis én nem [...]
Megjelent az "Elektromosipari szakemberek kézikönyve"
2017-05-01 15:13:32,

Muzsek Zoltán: Szeretném megrendelni a Elektromosipari szakemberek kézikönyve cimü könyvet hol? és hogyan? tudom ezt [...]
Világítástechnikai szakmérnök szakirányú továbbképzés
(2017. augusztus 16.)
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszéke világítástechnikai szakmérnöki szakon történő másoddiplomás képzést indít. A képzés célja az épített környezet korszerű és energiahatékony világítástechnikai ismereteinek átadása. A képzésre egy félévben maximum 60 személy jelentkezését a jelentkezés sorrendjében fogadják el.
Tovább
A BIM egyre nagyobb teret hódít – Felhasználók véleményét kérdezik
(2017. augusztus 16.)
A Lechner Tudásközpont dolgozik a BIM rendszerekkel összefüggő kérdésekkel és erre vonatkozó átfogó felmérést tett közzé a napokban.
Tovább
Búcsúzunk Éhn Józseftől
(2017. augusztus 14.)
Életének 75. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt Éhn József okleveles építőmérnök. Családja és szerettei mellett mély fájdalommal búcsúznak tőle barátai, pályatársai és mérnök kollégái.
Tovább
Lassan teltházas a Construma kiállításcsokor
(2017. február 22.)
A jelentkezési határidő január közepén járt le, és a kiállítás csokor szinte minden eleme teltházas. Ez azt jelenti, hogy nagyon színvonalas kiállításra számíthatnak a látogatók április 5-9. között a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban.
Tovább
Energiatakarékos megoldások Budapest legzöldebb irodaházában
(2016. december 09.)
Mitől lehet intelligens egy iroda? Miként hasznosítható a munkahelyen a napenergia vagy az esővíz? Többek között ezekre a kérdésekre ad választ Budapest új irodaépülete, a Nordic Light, amely jelenleg az egyik legmodernebb és leghatékonyabb irodaháznak számít az országban.
Tovább
LpS 2016 – A világítástechnikai innovációk, trendek és technológiák nemzetközi szimpóziuma
(2016. szeptember 08.)
Magyar vonatkozása és előadója is lesz a Symposiumnak. Szabó Ferenc, a Pannon Egyetem tanára szeptember 21-én délután tart előadást a „Spektrálisan-hangolható LED és OLED világítás” workshop keretében „Kihívások és megoldások a LED-es múzeumvilágítás területén” címmel.
Tovább
63. Vándorgyűlés - Innováció és trendek az elektrotechnikában
(2016. szeptember 07.)
2016. szeptember 14-16. között 63. alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Vándorgyűlés Konferencia és Kiállítás nevű rendezvénye.
Tovább
InfoShow - országos szakmai kiállítás- és konferenciasorozat 2016-17-ben is!
(2016. szeptember 07.)
Trendek és új lehetőségek az elektrotechnikában és a kapcsolódó előírásokban" címmel, aktuális témákkal folytatódik az InfoShow, immáron 9 helyszínen.
Tovább
Az építőipar és otthonteremtés hazai csúcsrendezvénye: CONSTRUMA
(2016. március 09.)
Április 6-10. között ismét megnyitja kapuit az építőipar legnagyobb hazai eseménye, a CONSTRUMA. A kiállítási csokor kihagyhatatlan fóruma a szakmai érdeklődőknek, amely a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően 2016-ban már az otthonteremtés teljes spektrumát lefedi.
Tovább
Kiváló magyar beszállítók az E.ON-nál
(2016. február 29.)
A E.ON 2009 óta minden évben díjazza a legjobb minőségű szolgáltatást nyújtó beszállítóit.
Tovább
MEKH bírságok lejárt hitelességű fogyasztásmérők miatt
(2015. szeptember 10.)
Hhárom elosztótársaságot bírságolt meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) lejárt hitelességű mérőórák miatt.
Tovább
Hobbim az elektrotechnika - eredmények
(2015. szeptember 08.)
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület több éve hirdeti meg és bonyolítja le sikeresen „Hobbim az Elektrotechnika” pályázatot.
Tovább
Kiemelkedő villamosenergia-fogyasztás
(2015. szeptember 07.)
A MAVIR kiemelkedő villamosenergia-fogyasztást mért az idei, hosszan elhúzódó kánikulában: június-augusztusban 10 744,4 gigawattóra volt az ország fogyasztása.
Tovább
A világ első gázzal szigetelt kapcsolóberendezése
(2015. augusztus 27.)
Jelentős áttörést értek el a gázszigetelésű kapcsolóberendezések technológiai fejlesztése terén azáltal, hogy üzembe helyezték a világ első olyan nagy- és középfeszültségű gázszigetelésű (GIS) kapcsolóberendezés egységeit.
Tovább
Folytatódik a közbeszerzési szabályozás előkészítése
(2015. július 01.)
A Parlament előtti tárgyalás szakaszában van a közbeszerzési törvény, ezért időszerűvé vált a végrehajtára szolgáló jogszabályok előkészítése is.
Tovább
Elektrotechnikai tematikus séták
(2015. június 26.)
Több mint 60 érdeklődő vett részt a Múzeumok Éjszakája alkalmából szervezett tematikus sétákon.
Tovább
Világítástechnikai szakmérnök képzés indul ősztöl
(2015. május 26.)
Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karának Mikroelektronikai és Technológia Intézete 2015 szeptemberétől világítástechnikai szakmérnök képzést indít.
Tovább
Együttműködik a MEKH és az MMK
(2015. május 14.)
Együttműködési megállapodást írt alá dr. Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal és Barsiné Pataky Etelka, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke.
Tovább
Óriás transzformátort gyártott az ABB a MAVIR-nak
(2015. április 14.)
Az ABB 2014 szeptemberében egy 500 MVA-es, 3-fázisú auto-transzformátor leszállítására kapott megbízást a hazai villamos energia átviteli-rendszerirányító MAVIR Zrt-től. A transzformátort, ami a mai napon érkezett a MAVIR martonvásári alállomására az ABB a lengyelországi Lódzból speciális szállítójárművekkel szállította hazánkba.
Tovább
Föld órája: 172 ország fényei hunytak ki
(2015. április 01.)
Minden eddiginél több ország csatlakozott idén a Föld órájához: a Természetvédelmi Világalap (WWF) által meghirdetett kampány során a világ 1400 ikonikus pontján hunytak ki a fények.
Tovább
Teljes hírarchívum
© Minden Jog Fenntartva.