Eseménynaptár
Toplista
Bejelentkezés:
emlékezz:  
[ Tudnivalók | Regisztráció ]
•FŐOLDAL
MAGUNKRÓL
SZAKMAI SEGÉDLETEK
ESEMÉNYNAPTÁR
HÍRLEVÉL
ARCHÍVUM
KERESŐ
KAPCSOLAT
MÉDIAAJÁNLAT

Összes esemény
A jogi ismeretek oktatásának területei a mérnökképzésben
Frissítve: 2011. január 03.
Szerző: Dr. Bujalosné dr. Kóczán Éva, DE Műszaki Kar [ e-mail ]
Ez a dokumentum eddig 110 látogatónak tetszett  
Amikor jó tíz évvel ezelőtt elkezdtem jogot oktatni a Műszaki Karon, azon kívül, hogy egy-egy jogterület alapismereteit elsajátíttassam a hallgatókkal, az is célom volt, hogy eljuttassam őket annak a képességnek a megszerzéséhez, hogy bármilyen jogszabályt használni és értelmezni tudjanak, s a jogkövető magatartáshoz pozitív viszonyulást alakítsak ki bennük. (Jogi cikksorozatunk második része.)

A Debreceni Szakmai Napok konferenciáján elhangzott előadás alapján

Abstract:
The great social and economic transformation in 1989causedt a big challenge to the activity of Hungarian engineers. The education of law plays an important role in the technical training. The activity of engenners is complex and comprehensive so it is necessary to teach several and different spheres of law. Legal knowledge helps not only the vocational activity of engenners but it increases their senses of responsibility.

Amikor az 1990-es évek közepe táján a mérnökképzés új tanterveinek készítésekor a jogi ismeretek oktatásának tartalmi megújítását el kellett végezni, a főbb témákat a jogász felsőoktatás oktatói jelölték meg, dolgozták ki, és állandóan aktualizálták a jegyzetek tartalmát.(Bíró György: Miskolc ÁJK) Mindezt úgy tették, hogy az egyetem hagyományos karaival, amelyek műszaki képzést folytattak, konzultáltak arról, hogy a mérnök szakmai munkája során milyen jogterületekkel kerülhet kapcsolatba.

Amikor jó tíz évvel ezelőtt elkezdtem jogot oktatni a Műszaki Karon, azon kívül, hogy egy-egy jogterület alapismereteit elsajátíttassam a hallgatókkal, az is célom volt, hogy eljuttassam őket annak a képességnek a megszerzéséhez, hogy bármilyen jogszabályt használni és értelmezni tudjanak, s a jogkövető magatartáshoz pozitív viszonyulást alakítsak ki bennük. Természetesen a tantervekben közben alakult a jogi ismeretek oktatására biztosított órák száma, tantárgyak kimeneti követelménye, sőt ugyanazon tartalmú tárgyak elnevezése is.

Jogtudományi alapfogalmak

Ezek olyan alapismeretek, melyek nélkül nem érthető meg az, hogy a társadalomban milyen funkciót tölt be, és hogyan működik a jog. Az állam ezeket a kötelező érvényű magatartásnormákat (jogi norma) írott formában alkotja meg, valamely jogalkotói hatáskörrel felruházott szerve által. (jogszabály, jogforrás). A jogszabályok érvényességét mindig a hatály tisztázza (területi, személyi, tárgyi, időbeli), s nekünk mindig az időbeli hatályban lévő, arra az élethelyzetre vonatkozó jogszabályokat kell betartanunk, alkalmaznunk, de úgy, hogy figyelembe vesszük a jogforrási hierarchiát is. Az államtól kapott normákkal szabályozott viszony (jogviszony) mindig felek (jogalanyok) közötti viszony, s bár a jogalanyok különfélék (természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező egyesülés), rendelkeznek konkrét jogokkal és kötelezettségekkel, amelyek bizonyos magatartásokat jelentenek, tehát cselekvések, és mindig birtokba vehető testi tárgyakra irányulnak (dolgokra). Fontos dolgok, jelenségek, történések (jogi tények) bekövetkezte új jogviszonyt idézhet elő, vagy meglévőt módosíthat, illetve megszüntethet.

A jogszabályoknak van külső megjelenési formája, szerkezeti felépítése, kötelező kihirdetési módja. Különböző jogterületeket lehet elkülöníteni a magyar jogrendben, Lényeges különbség a közjogi jogágak és a magánjogi jogágak normaanyagában az, hogy míg a közjogiakban kiemelt jogalany az állam, aki mindenki másnak tilt vagy parancsol, és ha szükséges szankcionál, addig a magánjogi jogágakban a jogalanyok egyenlő helyzetűek, így a jogaik és kötelezettségeik kiegyensúlyozottak, még akkor is, ha az egyik jogalany az állam. Az állam amennyiben jogszabályban jogot ad valamire egy jogalanynak (alanyi jogként), akkor rábízza a jogalanyra, hogy él-e ezzel a jogával. A kötelezettségek  esetében azonban, ha nem tapasztal önkéntes jogkövetést, a társadalom érdekében szankcionálnia kell.

Alkotmányjogi alapismeretek

Az írott alkotmányok tisztázzák egy állam társadalmi-politikai berendezkedését, az államszervezet hatalmi szerveit, ezek feladat- és jogkörét, rögzítik a tulajdon- és az elosztási viszonyokat, tartalmazzák az állampolgárok és más jogalanyok alapvető jogait és kötelességeit. Mindezen ismeretekre a mindennapi életben is szükségünk van, egy diplomás embernek pedig mindenképpen szüksége van ezekre az ismeretekre.

Az Alkotmány IX. fejezete azért különösen fontos, mert a helyi önkormányzatoktól szól, a mérnöki munka  pedig erősen kötődik a helyi önkormányzatokhoz. Ezért a fejezet tartalmát ki kell bővíteni olyan ismeretekkel is, amelyeket a helyi önkormányzatról szóló külön törvény tartalmaz (Ötv.) Meg kell ismertetni a hallgatókkal az alkotmányunk alapján a törvényhozó- végrehajtó- független igazságszolgáltatás hatalmi ágainak szerveit, a köztük lévő viszonyt.

Polgári jogi alapismeretek

Jogelvek, személyi és szellemi alkotások joga

A polgári jognak sok alapelve van. Ezek között az utóbbi időben előtérbe került a jóhiszeműség és tisztesség elve, a rendeltetésszerű joggyakorlás elve, a joggal való visszaélés tilalmának az elve, az együttműködési kötelezettség elve és az elvárható magatartás elve. A személyekhez kapcsolódnak személyiségjogok: név,- titok,- adat,- jó hírnévhez való jog, a helyiség védelem, a sajtó-helyreigazítási jog. A szellemi alkotások védelme különösen fontos a mérnökök számára, akik különböző szintű technikai újításokat végeznek. A szabadalmi joganyag ezért egyre nagyobb szerephez jut.

Dologi jog: A tulajdonnal kapcsolatos ismeretek

A fizikai kiterjedéssel bíró dolgok a világban általában valakinek a tulajdonában vannak.  A dolgokat a jogszabályokban különböző fogalmakkal illetik. Leggyakrabbak ingóként és ingatlanként nevezik őket, de a mérnökök számára a dologkapcsolatot jelentő (alkotórész vagy tartozék) is fontos lehet, például a szerződésekben. Ingók és ingatlanok esetében eltérőek a tulajdonszerzés szabályai is. Az ingatlanok körében tulajdonjogi eltérés is lehet a földterület és a rajta lévő felépítmény kapcsán, és ilyenkor elővásárlási jogot kell érvényesíteni. Tisztában kell lenni az ingatlan-nyilvántartás rendszerével és a Földhivatal működésének szabályaival.

A sokféle tulajdonszerzési forma mögött az a közös lényeg, hogy egy személynek (jogalanynak) egy dolog felett tulajdonosi jogai (birtoklás, használat, rendelkezési jog) és tulajdonosi kötelezettségei támadnak (terhek és végső kár viselése, szükséghelyzetben és jogszabályban felhatalmazott szervek számára ideiglenes használat megengedése). Tisztában kell lenni a tulajdonvédelem és a birtokvédelem jogi eszközeivel. (Polgári Törvénykönyv)

Kötelmi jog: A szerződések általános jellemzői és típusai

A piacgazdaságban a gazdaság szereplői a javakhoz különböző típusú szerződések megkötése után jutnak hozzá. A szerződés teljesülésbe megy, ha a felek jogosulti és kötelezetti pozíciójukban is a megállapodás szerint cselekszenek. Sokszor ugyanazt az eredményt többféle szerződéssel is el lehet érni, ezért fontos, hogy az optimálist válasszuk ki, de ehhez tisztában kell lennünk a különböző típusok előnyeivel és hátrányaival. Mivel a szerződés létrejötte a felek akarategységén múlik, a szerződés szövege tartalmi szempontból diszpozitív (megengedő), hiszen csak a jogellenesség a közerkölcsbe ütközés szab tartalmi korlátot. Fontos, hogy tisztában legyünk a szerződések érvénytelenségének (semmisség, megtámadhatóság) okaival, a módosítás szabályaival, s a megszűnés és megszüntetés módjaival. A nem szerződésszerű magatartásoknak következményei vannak, különböző objektív és szubjektív szankciók (például. kötbérfizetés).

Az iparban a facere típusú (valamilyen konkrét eredmény létrehozására irányuló) szerződések többsége vállalkozási szerződés (tervezési, beruházási, szerelési, üzemeltetési, kivitelezői, építési), de léteznek szállítási, szállítmányozási és fuvarozási, közüzemi, valamint megbízási szerződések is.  A hibás teljesítésért történő jótállás a szerződés létének utolsó szakasza. A szerződésekhez kapcsolódó  mellék-kötelezettségek pedig a teljesítési készséget és képességet segítik elő.

Felhasznált szakirodalom:
1, 1949. évi XX. tv.: „ A Magyar Köztársaság Alkotmánya”
2, 1995. évi LIII. tv.:” A környezet védelmének általános szabályairól”, 1996. évi. LIII. tv.: „A természet védelméről”
3, Az 1997. január 11-én alakult Mérnöki Kamara Etikai Kódexében található Alapelvek
4, Bujalosné Kóczán Éva: „ Felelősségi formák a környezetjogban” Debreceni Műszaki Közlemények 4. évf. 2005/2. szám 17-25. o.
5, Bíró György: Jogi ismeretek mérnökhallgatók számára. Novotni  Alapítvány Kiadó Miskolc 2002.
6, 1959. évi. IV. tv. „ A Polgári Törvénykönyv”
7, 1990. évi. LXV. tv. „ A helyi önkormányzatokról”
8, 1999. évi CLXIX. tv. „ A szabálysértésekről”
9, 1957. évi. IV. tv. : „ Az államigazgatási eljárás általános szabályai”¸ 2004. évi CXL. tv. „ A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályai” módosítva a 2008. évi. CXI. törvénnyel
10, 1992. évi XX. tv.  „ A munka törvénykönyve”; 1992. évi XXII. tv. „ A köztisztviselők jogállásáról”; 1992. évi. XXXIII. tv. „ A közalkalmazottak jogállásáról” hatályos változatai
11, Nagy Géza.:„A mérnök és etikája” Kereskedelmi és Hitelbank RT. Universitás Alapítványa Debrecen. 1997.
12, Bujalosné Kóczán  Éva: „Paradigmaváltás a mérnökképzésben? (A mérnök szerepe az egészséges környezethez való alkotmányos jogunk érvényesülésében) szerk. Pokorádi László: Műszaki Tudomány az Észak-alföldi Régióban 2010. 141-146. o. 
13, Bujalosné Kóczán Éva:„A jogi ismeretek oktatása, mint a mérnöki felelősség növelésének eszköze a fenntartható fejlődés érdekében” elfogadott cikk és előadás Építésmenedzsment és Technológia 2010 Konferencia( Építőipar a fenntartható fejlődésért) . Budapest. 2010. október 28.

Ez a dokumentum eddig 110 látogatónak tetszett  
[ Nyomtatható változat ]

A fórumban megjelent hozzászólások nem tükrözik az e-villamos.hu portál szerkesztőségének véleményét.
Még nem érkezett hozzászólás
Hozzászólok a cikkhez:

Név:
- regisztrálok
Jelszó:


maradjak bejelentkezve
emlékezzen rám (cookie-használat!)

Szöveg (html kódok nem engedélyezettek):

(Még karaktert írhat)

Megjelent az "Elektromosipari szakemberek kézikönyve"
2017-10-31 23:58:54,

Sz.L.Erika: Tisztelt Kolléga! Az "Épületvillamosság " könyvet az ÉTK-nál lehet megvenni. Részletek megkérdezhetők:Ziffer [...]
Egyetlen fix dolog van, a változás - interjú Kun Gáborral, az Elektrotechnikai Tagozat elnökével
2017-08-14 13:39:19,

Szilágyi Miklós: Horváth Gábor hozzászólására reagálnék: kérem figyelmesen olvassa el a hozzászólásomat, ugyanis én nem [...]
Megjelent az "Elektromosipari szakemberek kézikönyve"
2017-05-01 15:13:32,

Muzsek Zoltán: Szeretném megrendelni a Elektromosipari szakemberek kézikönyve cimü könyvet hol? és hogyan? tudom ezt [...]
Világítástechnikai szakmérnök szakirányú továbbképzés
(2017. augusztus 16.)
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszéke világítástechnikai szakmérnöki szakon történő másoddiplomás képzést indít. A képzés célja az épített környezet korszerű és energiahatékony világítástechnikai ismereteinek átadása. A képzésre egy félévben maximum 60 személy jelentkezését a jelentkezés sorrendjében fogadják el.
Tovább
A BIM egyre nagyobb teret hódít – Felhasználók véleményét kérdezik
(2017. augusztus 16.)
A Lechner Tudásközpont dolgozik a BIM rendszerekkel összefüggő kérdésekkel és erre vonatkozó átfogó felmérést tett közzé a napokban.
Tovább
Búcsúzunk Éhn Józseftől
(2017. augusztus 14.)
Életének 75. évében, tragikus hirtelenséggel elhunyt Éhn József okleveles építőmérnök. Családja és szerettei mellett mély fájdalommal búcsúznak tőle barátai, pályatársai és mérnök kollégái.
Tovább
Lassan teltházas a Construma kiállításcsokor
(2017. február 22.)
A jelentkezési határidő január közepén járt le, és a kiállítás csokor szinte minden eleme teltházas. Ez azt jelenti, hogy nagyon színvonalas kiállításra számíthatnak a látogatók április 5-9. között a HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban.
Tovább
Energiatakarékos megoldások Budapest legzöldebb irodaházában
(2016. december 09.)
Mitől lehet intelligens egy iroda? Miként hasznosítható a munkahelyen a napenergia vagy az esővíz? Többek között ezekre a kérdésekre ad választ Budapest új irodaépülete, a Nordic Light, amely jelenleg az egyik legmodernebb és leghatékonyabb irodaháznak számít az országban.
Tovább
LpS 2016 – A világítástechnikai innovációk, trendek és technológiák nemzetközi szimpóziuma
(2016. szeptember 08.)
Magyar vonatkozása és előadója is lesz a Symposiumnak. Szabó Ferenc, a Pannon Egyetem tanára szeptember 21-én délután tart előadást a „Spektrálisan-hangolható LED és OLED világítás” workshop keretében „Kihívások és megoldások a LED-es múzeumvilágítás területén” címmel.
Tovább
63. Vándorgyűlés - Innováció és trendek az elektrotechnikában
(2016. szeptember 07.)
2016. szeptember 14-16. között 63. alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Vándorgyűlés Konferencia és Kiállítás nevű rendezvénye.
Tovább
InfoShow - országos szakmai kiállítás- és konferenciasorozat 2016-17-ben is!
(2016. szeptember 07.)
Trendek és új lehetőségek az elektrotechnikában és a kapcsolódó előírásokban" címmel, aktuális témákkal folytatódik az InfoShow, immáron 9 helyszínen.
Tovább
Az építőipar és otthonteremtés hazai csúcsrendezvénye: CONSTRUMA
(2016. március 09.)
Április 6-10. között ismét megnyitja kapuit az építőipar legnagyobb hazai eseménye, a CONSTRUMA. A kiállítási csokor kihagyhatatlan fóruma a szakmai érdeklődőknek, amely a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően 2016-ban már az otthonteremtés teljes spektrumát lefedi.
Tovább
Kiváló magyar beszállítók az E.ON-nál
(2016. február 29.)
A E.ON 2009 óta minden évben díjazza a legjobb minőségű szolgáltatást nyújtó beszállítóit.
Tovább
MEKH bírságok lejárt hitelességű fogyasztásmérők miatt
(2015. szeptember 10.)
Hhárom elosztótársaságot bírságolt meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) lejárt hitelességű mérőórák miatt.
Tovább
Hobbim az elektrotechnika - eredmények
(2015. szeptember 08.)
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület több éve hirdeti meg és bonyolítja le sikeresen „Hobbim az Elektrotechnika” pályázatot.
Tovább
Kiemelkedő villamosenergia-fogyasztás
(2015. szeptember 07.)
A MAVIR kiemelkedő villamosenergia-fogyasztást mért az idei, hosszan elhúzódó kánikulában: június-augusztusban 10 744,4 gigawattóra volt az ország fogyasztása.
Tovább
A világ első gázzal szigetelt kapcsolóberendezése
(2015. augusztus 27.)
Jelentős áttörést értek el a gázszigetelésű kapcsolóberendezések technológiai fejlesztése terén azáltal, hogy üzembe helyezték a világ első olyan nagy- és középfeszültségű gázszigetelésű (GIS) kapcsolóberendezés egységeit.
Tovább
Folytatódik a közbeszerzési szabályozás előkészítése
(2015. július 01.)
A Parlament előtti tárgyalás szakaszában van a közbeszerzési törvény, ezért időszerűvé vált a végrehajtára szolgáló jogszabályok előkészítése is.
Tovább
Elektrotechnikai tematikus séták
(2015. június 26.)
Több mint 60 érdeklődő vett részt a Múzeumok Éjszakája alkalmából szervezett tematikus sétákon.
Tovább
Világítástechnikai szakmérnök képzés indul ősztöl
(2015. május 26.)
Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karának Mikroelektronikai és Technológia Intézete 2015 szeptemberétől világítástechnikai szakmérnök képzést indít.
Tovább
Együttműködik a MEKH és az MMK
(2015. május 14.)
Együttműködési megállapodást írt alá dr. Dorkota Lajos, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal és Barsiné Pataky Etelka, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke.
Tovább
Óriás transzformátort gyártott az ABB a MAVIR-nak
(2015. április 14.)
Az ABB 2014 szeptemberében egy 500 MVA-es, 3-fázisú auto-transzformátor leszállítására kapott megbízást a hazai villamos energia átviteli-rendszerirányító MAVIR Zrt-től. A transzformátort, ami a mai napon érkezett a MAVIR martonvásári alállomására az ABB a lengyelországi Lódzból speciális szállítójárművekkel szállította hazánkba.
Tovább
Föld órája: 172 ország fényei hunytak ki
(2015. április 01.)
Minden eddiginél több ország csatlakozott idén a Föld órájához: a Természetvédelmi Világalap (WWF) által meghirdetett kampány során a világ 1400 ikonikus pontján hunytak ki a fények.
Tovább
Teljes hírarchívum
© Minden Jog Fenntartva.